Všeobecné obchodní podmínky:
 
I. Základní ustanovení
 
Provozovatel obchodu:
Diveland s.r.o.

Jaurisova 515/4
140 00, Praha 4

IČ: 04126203
DIČ: CZ04126203

Kontakt:
e-mail: info@divers.cz

Tel.      00420 222 947 314

Číslo účtu:
270677337/0300
 
(dále jen "prodávající")
 
Zákazník:
Je každý, kdo navštíví internetový obchod www.divers-direct.cz, učiní objednávku a dokončí ji v nákupním košíku stiknutím tlačítka "Dokončit". Tím také souhlasí s všeobecnými obchodními podmínkami, se kterými je povinen se před dokončením objednávky řádně seznámit.
 
(dále jen "kupující")
 
      
II. Dodací podmínky a přechod vlastnictví ke zboží
 1. Všechny údaje, týkající se doby dodání, jsou nezávazné.
 2. Zboží skladem (označeno jako "odesíláme ihned") expedujeme do 24h v pracovních dnech od doby jeho objednání, nebo, v případě platby předem od připsání částky na náš bankovní účet. Produkty, které jsou označeny jako  "k dodání do x dnů", běžně expedujeme do x dnů, respektive po připsání částky na účet v případě platby předem.
 3. Pokud si kupující sjedná dopravu nebo pokud dodání zboží zahrnuje dopravu, je zboží považováno za dodané předáním prvnímu dopravci. Dopravcem je zpravidla fyzická či právnická osoba oprávněná k provozování dopravy. Zboží je odesíláno na adresu uvedenou při dokončování objednávky.
 4. Prodávající je vázán povinností zboží zabalit nebo jej jinak zabezpečit proti újmě na kvalitě a množství. I dílčí plnění je prodávající povinen vybavit příslušnými doklady, nejméně však dodacím listem
 5. úplně a čitelně vyplněným.
 6. Škody vzniklé při přepravě musí být neprodleně reklamovány u přepravce.
 7. Poštovné je v případě objednání zboží, jehož hodnota je vyšší než 5000 kč včetně DPH, zdarma. Pokud je hodnota objednaného zboží nižší, účtujeme poštovné dle zvolené platby a dopravce.
 8. Vlastnictví ke zboží přechází na odběratele okamžikem, kdy je mu předáno, a to bez ohledu na místo předání, a dále úplným zaplacením ceny zboží.
 9. V otázkách neupravených smlouvou se vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:
  - zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);
  - zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).
 
III. Cena zboží a platební podmínky
 1. Kupní cena zboží je mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuta zpravidla předem a jedná se o cenu smluvní. Vzájemně sjednanou kupní cenu může prodávající změnit, dojde-li v době mezi jejím sjednáním a plněním ke změnám nákladů převyšujícím 5% z ceny zboží. Tuto skutečnost prodávající oznámí kupujícímu vždy předem.
 2. Dochází-li k platbě na základě faktury, faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 588/1992 Sb. v platném znění.
 3. Kupující je ve věcech platby za zboží vázán povinnostmi uvedenými ve smlouvě v kontextu s občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Vzniknou-li na straně odběratele důvody k reklamaci, nezbavuje jej to povinnosti dodržet platební podmínky sjednané smlouvou. 
 4. Úhrady faktur bankovním převodem se provádějí na náš bankovní účet vedený u ČSOB. Jako variabilní symbol vždy uvádějte číslo objednávky nebo faktury.
 5. Všechny uvedené ceny na e-shopu jsou včetně DPH.
 
IV. Práva a povinnosti smluvních stran
 1. Povinnosti prodávajícího vyplývají z ustanovení obchodního zákoníku.
 2. Povinnosti kupujícího vyplývají z ustanovení obchodního zákoníku.
 3. Pokud zákon nestanoví taxativně práva smluvních stran a tato nejsou předmětem smlouvy, mohou je sjednat smluvní strany na základě shodného projevu vůle. Stejně mohou smluvní strany postupovat i v ujednání vzájemných závazků nad zákonem stanovený rámec.
 4. Prodávající neodpovídá za porušení svých povinností vyplývajících pro něj ze smlouvy nebo těchto všeobecných obchodních a dodacích podmínek, jestliže bylo porušení způsobeno okolnostmi přírodní povahy nebo vyšší mocí, které jsou výjimečné a nemohly být rozumně předvídány, zejména v případě abnormálních dlouhotrvajících mrazů, požáru, větrné smršti, zemětřesení, povodně apod.
V. Uplatnění práva z vadného plnění
 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Na veškeré zboží je poskytována záruka v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží, na některé zboží však může být záruční doba delší, což je vždy uvedeno v záručním listě nebo návodu.
 3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, tzn., že:
  - zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  - se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  - zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
  - zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 4. V případě, že prodávající dodá kupujícímu věc s vadou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu vadu odstranil, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o vadě zboží věděl nebo vadu zboží sám způsobil. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.
 5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 6. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:
  - zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  - na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím,vyplývá-li to z povahy věci.
 7. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.
      
VI. Vrácení zboží
 1. Lhůta pro vrácení - Kupující má právo v případě jakékoli nespokojenosti zboží vrátit i bez udání důvodů, a to v souladu s platnou právní úpravou ve smyslu § 1829 odst. 1  zákona č. 89/2012 Sb.. Toto právo má zákazník ve lhůtě 14 dnů od obdržení (převzetí) zboží. Kupující má právo požadovat za zboží peníze nebo jiné zboží.
 2. Vrácení peněz - Prodávající vrací peníze za vrácené zboží včetně nákladů na dodání (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím). Náklady na přepravu zboží zpět prodávajícímu hradí kupující. Pokud je zboží poškozeno, nebo není vráceno prodávajícímu kompletní, má právo nárokovat od kupujícího náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Způsob vrácení peněz je shodný se způsobem, jakým prodávající platbu přijal. Částka je zaslána / předána nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy v souladu s § 1832 odst. 1  zákona č. 89/2012 Sb.
 3. Způsob vrácení zásilky - Pokud kupující vrací zboží prostřednictvím pošty, nebude akceptováno zaslání na dobírku. Před zasláním zboží nás kontaktujte na info@divers-direct.cz a vyplňte Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Kupující má povinnost zaslat nebo předat zboží prodávajícímu ve lhůtě 14 dní od odstoupení od smlouvy v souladu s § 1831 odst. 1  zákona č. 89/2012 Sb.
      
VII. Služby a poukazy na služby
 1. Předmětem plnění je výuka kurzů potápění, freedivingu, mermaidingu a dalších (dále jen “služby”) určená držitelům poukazu na dané služby (dále jen “studentům”).
 2. Prodávající se zavazuje poskytovat služby v odpovídajícím rozsahu, v prostorách vhodných pro danou výuku a v předem sjednaném termínu.
 3. Student je před začátkem první lekce povinen vyplnit dotazník, jehož nedílnou součástí je informace o jeho zdravotním stavu, není-li u konkrétní služby uvedeno jinak. V případě, že si je student vědom zdravotního problému doloží potvrzení od lékaře, které jasně uvádí, že je zdravotně způsobilý absolvovat daný kurz. Instruktor má právo studenta odmítnout, je-li tento zjevně nezpůsobilý kurz nebo lekci absolvovat. To zahrnuje zejména ale ne výlučně ovlivnění nepříznivým zdravotním stavem, alkoholem či drogami. V takovém případě studentovi nevzniká nárok na refundaci ani bezplatnou změnu termínu.
 4. V případě, že prodávající nebude schopen ze závažných důvodů výuku zajistit, je povinen o tom neprodleně informovat zákazníka a je oprávněn po domluvě se zákazníkem zvolit alternativní zajištění výuky - například změnu termínu, místa konání nebo instruktora.
 5. Student je oprávněn bezplatně zrušit rezervaci termínu lekce nejpozději 48 hodin před jejím konáním, není-li u konkrétní služby uvedeno jinak. Při pozdějším zrušení je prodávající oprávněn účtovat storno poplatek, jehož výše se odvíjí od konkrétní služby. Nedostaví-li se student na lekci bez předchozího zrušení rezervace je lekce považována za uskutečněnou a dodavateli vzniká právo na úhradu lekce.
 6. Reklamace se uplatňují výhradně písemně. V případě uznání reklamace prodejcem má student právo na náhradní lekci, nového lektora nebo částečnou či plnou refundaci, podle charakteru reklamace.
VIII. Závěrečná ustanovení
 1. Poznámka, kterou kupující má možnost přidat k objednávce při jejím dokončení, není právně závazná a nelze ji tedy vymáhat.
 2. Podmínky sjednané smlouvou, dodatkem ke smlouvě mají před těmito všeobecnými podmínkami přednost.
 3. Vaše data, chráněná zákonem č. 101/2000 Sb. ("Zákon o ochraně dat") a Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), budou zpracována v rámci platného práva o ochraně dat a použita pro vyřízení Vaší objednávky, pro zkoušku solventnosti a pro zasílání nabídek výrobků buď od nás, nebo ze zasilatelské obchodní branže. Jste oprávněni požadovat od nás informace, týkající se zpracování osobních údajů ve smyslu § 12 zákona na ochranu dat a/nebo změny dat. Náleží Vám práva, uvedená v § 21 zákona na ochranu dat, a to zejména máte právo, požadovat od nás vysvětlení, pokud se domníváte nebo zjistíte, že nedodržujeme platná zákonná ustanovení na ochranu dat. Můžete kdykoli vyjádřit nesouhlas s použitím a dalším poskytováním firmy, jména a adresy k reklamním účelům. Pošlete nám jednoduše sdělení poštou nebo emailem.
 4. Mějte prosím pochopení pro to, že nepřebíráme ručení za případné tiskové chyby v ceníku, či na internetových stránkách.
 5. V případě, že se některé z ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek stane neúčinným, nebude tím dotčena účinnost zbývajících ustanovení a celého právního úkonu.
 6. Pro smluvní vztah platí výlučně české právo při vyloučení obchodního práva OSN.
 7. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: 
  Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2
  (Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz).
 8. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti i účinnosti dnem 1. března 2020.